18 Ιανουαρίου 2008

ΟΙ ΜΑΣΤΟΡΟΙ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ

Οι μαστόροι του Γράμμου

Η δύσκολη ζωή και το βραχώδες πε­ριβάλλον του ορεινού συμπλέγματος του Γράμμου οδήγησαν τους κατοί­κους της περιοχής σε τεχνικές δρα­στηριότητες. Τα χωριά αυτά ανέδει­ξαν ως επί το πλείστον μαστόρους πέτρας, ξύλου, λαϊκούς ζωγράφους και άλλους, συναφών ειδικοτήτων με τηv οικοδομή και τη διακόσμηση. Οι τεχνίτες εργάζονταν οργανωμένοι σε ομάδες (μπουλούκια ή σινάφια – ισνάγια κουδαραίων μαστόρων, που απαρτίζονταν από αδελφοξαδέρφια και από γνωστούς και συντοπίτες και οι οποίοι δημιούργησαν για τις ανά­γκες τους τη δική τους συνθηματική γλώσσα, τα Κουδαρίτικα (ή Μαστό­ρικα, από το κούδαρος= Μάστο­ρας), τηv πιο πλούσια από τις ελλη­νικές συνθηματικές γλώσσες. Η φή­μη τους στο χτίσιμο και τη διακόσμη­ση της πέτρας πολύ γρήγορα εξα­πλώθηκε σε ολόκληρη τηv Ελλάδα, αλλά και εκτός αυτής. Έτσι, αρκετοί ήταν εκείνοι που ξενιτεύθηκαν στη Βλαχία, στην Αίγυπτο, στο Σουδάν, στην Περσία, στην Κωνσταντινούπολη, στην Αμερική κ.α., κατασκευά­ζοντας κάθε είδους κτίρια: γεφύρια, σχολεία, εκκλησίες, τζαμιά, χαμάμ, ιδιωτικά και δημόσια κτίρια, μύλους, ελαιοτριβεία, φράγματα, στοές υπο­γείων σιδηροδρόμων και κάθε εί­δους κατασκευή που απαιτούσε εξειδικευμένη γνώση στη χρήση της πέτρας, καθώς το σκυρόδεμα δεν ήταν ακόμα σε χρήση.
Οι συντεχνίες τους τα μπουλούκια ­λειτουργούσαν επί τη βάσει άγραφων, αυστηρών κανονισμών, καθώς και μιας απαράβατης ιεραρχίας(μαθητούδια,τσιράκια,καλφάδες,αρχικαλφάδες, μάστορες). Ο πρωτομά­στορας, επικεφαλής του μπουλουκι­ού (αρχιμάστορας και αρχιτέκτων) ήταν υπεύθυνος για τις οικονομικές συμφωνίες, τις αμοιβές των μαστό­ρων και των υπολοίπων μελών του μπουλουκιού και τις αμοιβές των ιδιο­κτητών των ζώων, τα οποία κουβα­λούσαν τηv πέτρα από τα νταμάρια. Επίσης, είχε τηv ευθύνn της κατανο­μής και της επίβλεψης των εργασιών και της πορείας του έργου. Ξακουστοί μαστόροι της Kόνιτσας, κυρίως από τηv Πυρσόγιαννη, Boύρμπιανn και αλλού, έγιναν διά­σημοι από τηv ανέvερση δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων και έργων υπο­δομής στην Ελλάδα και σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Το ύψος της κατασκευής, η στερεότητα του οικοδομήματος, η αισθητική σε συνάρτηση με τη φαντασία, απο­καλύπτουν τη μοναδική δεξιοτεχνία αυτών των μαστόρων της πέτρας. Προσπαθούσαν να συνδέουν το κτί­σμα με το ευρύτερο φυσικό περιβάλ­λον και το κάθε οικοδόμημα έχει μο­ναδική αισθητική αξία. Τα έργα τους δεν προέρχονται από κανένα σχεδιαστήριο, αλλά χαράζονται επί τόπου, με μόνο μέτρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Οι μαστόροι έπρεπε να γνωρίζουν τα δομικά υλικά κάθε πε­ριοχής και τηv ιδιαιτερότητά τους. Κύρια υλικά ήταν η πέτρα και το ξύ­λο και σε λιγότερο βαθμό το σίδερο, κυρίως στις σιδεροδεσιές. Η πρακτι­κή και αισθητική λειτουργία των κτι­ρίων, όπως και η γενικότερη αισθητι­κή τους, φανερώνoυν ένα σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, ένα δέος προς το θείο και μια αίσθηση πάνω απ' όλα της ανθρώπινης κλίμακας.
Τεκμήρια σήμερα του οργανωμένου επαγγέλματός τους αποτελούν τα απλοϊκά συμφωνητικά τους που έχουν σωθεί, τα ειδικά διαβατήρια, τα εργαλεία τους και οι φωτoγραφίες των ίδιων των μαστόρων.
Στην Πυρσόγιαννη ετοιμάζεται το Μουσείο των Μαστόρων όπου εκτός από εργαλεία και ξύλινα ή πέτρινα αρχιτεκτονικά μέλη, θα εκτίθενται και 2.000 περίπου φωτογραφίες όπου απαθανατίζεται το έργο των μαστόρων από το 1870.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ