20 Απριλίου 2011

Εξέδυσαν με τα ιμάτιά μου και ενέδυσαν με χλαμύδα κοκκίνην.

Έθηκαν επί την κεφαλήν μου στέφανον εξ ακανθών

και επί την δεξιάν μου χείρα έδωκαν κάλαμον,

ίνα συντρίψω αυτούς ως σκεύη κεραμέως.