19 Μαΐου 2011

ΠΥΡΡΟΣ, "ΠΥΡΡΕΙΟΣ ΝΙΚΗ" ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ό Πύρρος αποβιβάστηκε στόν Τάραντα, οπου κράτησε μισθοφορικό στρατό μέ χιλιάδες πολε­μιστές και πολλούς ελέφαντες, πού τούς χρησιμοποιοΰσε στις μάχες εναντίον τοϋ ίππικού. Ετσι, στα 280 π.Χ. νίκησε τους Ρωμαίους στήν Ηράκλεια και τό Ασκλο, μά ό στρατός του πλήρωσε ακριβά τις νίκες αυτές. Ό Πύρ­ρος μπροστά στις φοβερές απώλειες πού είχε, είπε τήν περίφημη φράση του: «“Αλλη μιά τέ­τοια νίκη και χάσαμε τά πάντα». Μά ό γενναίος πολέμαρχος δεν ησύχασε. “Ενα χρόνο αργότερα πολέμησε τούς Καρχηδόνιους και έλυσε τήν πολιορκία τών Συρακουσών. Ό σικελιώτικος λαός τόν ανακήρυξε ηγεμόνα. Γε­μάτος δόξα στά 275 π.Χ. γύρισε πίσω στον Τάραντα. Μά εκεί τόν περίμεναν οί Ρω­μαίοι, πού τον πολέμησαν και τον ανάγκασαν νά γυρίσει πάλι στήν Ήπειρο.
‘Αφοΰ ανασυγκρότησε το διαλυμένο κράτος του, κίνησε πάλι γιά τή Μακεδονία. Έκεΐ του ήρθε ή ίδέα νά υπόταξει και τήν Πελοπόννησο. Μάζεψε λοιπόν ισχυρό στρατό άπό Ηπει­ρώτες, Μακεδόνες και Γαλάτες, δυο χιλιάδες περίπου ιππείς και 24 Ελέφαντες και κίνησε γιά τή νέα του πολεμική εκστρατεία. Κατέβηκε στήν Πε­λοπόννησο, σάρωσε τή Λακωνία και πολιόρ­κησε τή Σπάρτη. Μά οί Σπαρτιάτες αντιστά­θηκαν γενναία και τόν ανάγκασαν να άποσυρθεί. Τστερα βάδισε νά κυριέψει, τό Άργος. Στο μεταξύ έφτασαν σέ βοήθεια τών Σπαρτιατών και τών Αργείων, ό βασιλιάς τής Μακεδονίας Αντίγονος και άλλοι αντίπαλοι τοΰ Πύρρου. Ό Ηπειρώτης βασιλιάς έφυγε. Καθώς βάδιζε γιά τό Άργος, σέ μιά ενέδρα σκοτώθηκε ό ένας άπό τούς γιους του, ό Πτολεμαίος. Τό Άργος τό κυβερνούσαν τότε δυο άρχοντες, ό Άριστέας και ό Αρίστιππος, πού όλο φιλονικοΰσαν μεταξύ τους. Ό ενας άπ’ αυτούς, ό Ά­ριστέας, γιά νά έξοντώσει τόν αντίπαλο του, γύερεψε την βοήθεια του Πύρρου. Συμφώνησε μαζι του μυστικά ν’ άφήσει ανοιχτή τή μεγάλη πύλη. Απο εκεί την νύχτα μπήκαν μέσα οι Γαλάτες στρατιώτες. Οι Αργίτες μολις είδαν τους Γαλάτες έπεσαν επάνω τους και ο Πύρρος έτρεξε να βοηθήσει τους Στρατιώτες του. Μέσα στην γενική σύγχηση που ακολουθησε ο Πύρρος νιώθοντας ότι κινδυνεύει, πέταξε την βασιλική περικεφαλαία του. Καθώς πολεμούσε ένας Αργίτης τον πλήγωσε ελαφρά και ο Πύρρος τον κυνήγησε να τον σκοτώσει. Εκείνος κρύφτηκε μέσα στο σπίτι του και η μητέρα του για να σώσει τον γιο της πέταξε απο ψηλά ένα κεραμίδι. Ο Πύρρος το δέχτηκε κατακέφαλα και έπεσε αναίσθητος. Ένας Μακεδόνας στρατιώτης του Αντίγονου τον αναγνώρισε και τον αποκεφάλισε. Αυτό ήταν το τέλος του Πύρρου, ενός απο τους μεγαλύτερους αρχαίους στρατηλάτες. Ο Αντίγονος απέδωσε βασιλικές τιμές στον Πύρρο και παράδωσε την στάχτη του νεκρού βασιλιά στο γιό του, Έλενο, να την μεταφέρει στην πατρίδα του, την Ήπειρο.